Hotline: 0975 704000

Điều khoản chính sách

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân
Mayxaydungvn.com.vn (sau đây gọi là "chúng tôi" hoặc "chúng tôi") có được và sử dụng thông tin như tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của khách hàng trong công việc hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy rằng việc bảo vệ đúng cách dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi là "dữ liệu cá nhân") là một nghĩa vụ nghiêm trọng và để thực hiện trách nhiệm này, chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân theo chính sách sau.

  1. Chúng tôi sẽ tuân thủ các luật liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật và quy định liên quan khác. Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu cá nhân một cách thích hợp theo các thông lệ liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân thường được chấp nhận là công bằng và hợp lý. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nỗ lực để cải thiện xử lý khi thích hợp.
  2. Chúng tôi sẽ xác định rõ các quy định liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và thông báo kỹ lưỡng cho nhân viên. Chúng tôi cũng sẽ nhấn mạnh rằng các đối tác kinh doanh của Mayxaydungvn.com.vn xử lý dữ liệu cá nhân một cách thích hợp.
  3. Khi có được dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo hoặc thông báo mục đích sử dụng và xử lý dữ liệu cá nhân theo mục đích đó.
  4. Các biện pháp phù hợp sẽ được thực hiện để ngăn chặn rò rỉ, mất hoặc giả mạo dữ liệu cá nhân.
  5. Chúng tôi sẽ chấp nhận và phản hồi một cách trung thực đối với các yêu cầu từ chính khách hàng thông qua một điểm liên lạc được xác định trước để tiết lộ, chỉnh sửa, xóa hoặc đình chỉ sử dụng dữ liệu cá nhân.

Mục đích sử dụng
Chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân được cung cấp cho chúng tôi trong phạm vi các mục tiêu được liệt kê bên dưới. Ngoài ra, để kinh doanh suôn sẻ, chúng tôi có thể thuê ngoài một phần công việc của mình và cung cấp dữ liệu cá nhân cho nhà thầu phụ của bên thứ ba. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ tiến hành giám sát phù hợp bao gồm lập hợp đồng giữa U-Mac Việt Nam và bên thứ ba liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân.

  1. Cung cấp các dịch vụ như bán hàng, sửa chữa và kiểm tra các sản phẩm của chúng tôi.
  2. Thực hiện các câu hỏi (nghiên cứu thị trường) nhằm cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
  3. Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và các vật liệu khác nhau theo yêu cầu của khách hàng.
  4. Trả lời các ý kiến ​​và thắc mắc của khách hàng, và gửi quà tặng khuyến mãi.
  5. Tiến hành các công việc khác liên quan đến từng điều trên.